KONKURS!

KONKURS!

Ferie zimowe się już kończą, wracamy do szkół. Większość zajęć judo odbywa się w szkołach, teraz macie możliwość wywalczenia nagród dla świetlicy w szkole,
w której ćwiczą młodzi judocy! Co trzeba zrobić? Wysłać nam zdjęcie ćwiczących judoków z danej szkoły lub zdjęcie grupowe zrobione w szkole, napisać nazwę szkoły i adres, imię i nazwisko trenera oraz klub. Czekamy na zdjęcia do 5 marca. 6 marca opublikujemy zdjęcia na naszym profilu na facebooku. Do 10 marca można głosować, zdjęcie, które uzyska najwięcej like'ów wygrywa gry i puzzle do świetlicy szkolnej oraz nagrodę rzeczową dla trenera.

Regulamin znajduje się poniżej.

UWAGA! Dziś, tj. 6.03.2017r - nastąpiła zmiana dotycząca dat nadsyłania zdjęć, publikacji oraz rozstrzygnięcia konkursu. Szegóły w regulaminie.  

REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 •   Organizatorem konkursu „Judo w mojej Szkole” jest firma Martial Arts Games (zwaną dalej: „Organizator”).
 •   Konkurs trwa od 27 lutego do 10 marca.

 

 •   Konkurs odbywa się na fanpage’u Martial Arts Games (zwanym dalej: „Fanpage”) pod adresem https://www.facebook.com/magames.eu w portalu społecznościowym Facebook.
 •   Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie  sponsorowany, wspierany, administrowany, ani organizowany przez Serwis Facebook.
 •   Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZASADY KONKURSU

 

 •   W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej: „Uczestnicy”).

 

 •   Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 •   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

 •   Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
  a. posiadać swój profil w Serwisie Facebook

b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Powyższe warunki powinny być spełnione łącznie.

 

 

 •   W dniach 27.02.-8.03. zbierane będą zgłoszenia do Konkursu. Zgłaszać szkołę może trener lub inny członek sekcji Judo, która zostanie zgłoszona, za zgodą osób, które znajdują się na zdjęciu. Zgłoszenia można dokonać przez portal Facebook lub pocztą elektroniczną na maila kontakt@magames.eu

 

 •   W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres Szkoły, w której prowadzone są zajęcia, imię i nazwisko trenera oraz klub, do którego należy dana sekcja.

 

 

 •   Publikacja zdjęć nastąpi 9.03. Zdjęcie, które uzyska najwięcej polubień, wygra. Konkurs trwa do 13 marca do godziny 22:00.
 •   Do szkoły, która wygra nasz konkurs, zostaną wysłane gry, puzzle i gadżety o wartości 300 złotych, oraz nagroda rzeczowa dla trenera.

 

 •   W przypadku wygranej, osoba, która zgłosiła szkołę do konkursu, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za gadżety w postaci 1 złotego na wskazane przez organizatora konto.
 •   Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyłącznie w celu wydania nagród. Po wydaniu nagród zostaną niezwłocznie usunięte.
 •   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagród. Zwycięzca ma prawo do wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 •   Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 •   W celu  wydania  nagród  Organizator  będzie  przetwarzać  następujące  dane  osobowe Zwycięzców:
  a. imię,
  b. nazwisko, 
  c. adres,
  d. numer telefonu lub adres e-mail.

 

 •   Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać pisemnie na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 

 •   Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie:  siedmiu) dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym na adres podany w reklamacji.

 

 •   Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u Facebook z linkiem na stronę www.magames.eu przez cały okres trwania Konkursu.

 

 •   Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Tags: konkurs

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code